Voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen

Algemeen

1. De hieronder genoemde voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen RT-praktijk de Brandepoort, gevestigd aan Walgang 17 te Geertruidenberg, en een ieder die ingeschreven is bij RT-praktijk de Brandepoort.
2. Als er voorwaarden en/of bepalingen wijzigen, wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.
3. De hier uiteengezette versie is van toepassing.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. RT-praktijk de Brandepoort hanteert het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Overeenkomst

1. RT-praktijk de Brandepoort zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Het verrichten van werkzaamheden door deze gebeurt altijd in overleg met beide partijen.
3. De overeenkomst kan alleen in overeenstemming van beide partijen gewijzigd worden.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

1. RT-praktijk de Brandepoort is bevoegd de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden, indien:
a) de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst RT-praktijk de Brandepoort ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RT-praktijk de Brandepoort kan worden gevergd.
2. Bij tussentijdse opzegging door de Wederpartij wordt door RT-praktijk de Brandepoort alle openstaande kosten in rekening gebracht.

Betaling

1. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
2. Lessen die minder dan 24 uur van tevoren door de Wederpartij afgezegd worden, worden in rekening gebracht. Voor lessen die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt in onderling overleg een andere afspraak gemaakt, tenzij RT-praktijk de Brandepoort in die week geen mogelijkheid heeft tot inhalen van de verzuimde les. Mocht een les door RT-praktijk de Brandepoort uitvallen en er geen alternatief zijn, dan wordt deze les niet in rekening gebracht.
3. Tijdens de schoolvakanties wordt er alleen in overleg remedial teaching gegeven.

Ondertekening

Bij het ondertekenen van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen van RT-praktijk de Brandepoort.