Werkwijze

1. Intakegesprek

De school of de ouder neemt contact op met de praktijk, zodat er een afspraak gemaakt kan worden voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn om hulp te bieden. U probeert zo goed mogelijk aan te geven waar uw zoon/dochter mee geholpen zou willen worden. Ik geef aan wat ik voor u kan betekenen. Indien beide partijen tot overeenstemming komen over het begeleidingstraject, zullen er verdere afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de begeleidingstijd en het contact met de school. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie of specialist.

2. Onderzoek

Na het intakegesprek zal er in de meeste gevallen een didactisch onderzoek plaatsvinden. Als er al een onderzoek is gedaan, door bijvoorbeeld een orthopedagoog of GZ-psycholoog, kan ik mijn behandeling hier goed op laten aansluiten. Dan wordt deze stap overgeslagen of minder intensief. Als een didactisch onderzoek nodig is, dan zal dit gericht op de probleemstelling worden afgenomen. Verschillende erkende toetsen zullen hierbij als leidraad dienen. Observaties en een diagnostisch gesprek met uw kind spelen ook een belangrijke rol.

3. Handelingsplan

Na het onderzoek zal met behulp van de conclusies en adviezen een handelingsplan worden opgesteld. Dit is een plan waar precies in staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is en welke doelen binnen de gestelde tijd behaald moeten worden. Na ongeveer 12 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd met de betrokken partijen om begeleiding-op-maat te kunnen blijven garanderen.

4. Individuele begeleiding

Na het opstellen van het handelingsplan zal de individuele begeleiding beginnen. Het kind of de volwassene komt hiervoor iedere week een uur op een vastgesteld tijdstip naar de praktijk. De RT-les duurt 60 minuten, waarvan 45 minuten gerekend voor begeleiding en 15 minuten voor voor- en nabereiding, administratie, etc. In overleg kan de frequentie en tijdsduur aangepast worden. De begeleiding vindt plaats in de RT-praktijk. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren onder schooltijd, in overleg met de school, maar in een groot aantal gevallen zal de begeleiding ook plaatsvinden na schooltijd. Ook kan er, tegen een meerprijs voor de reiskosten op locatie remedial teaching gegeven worden, bijvoorbeeld bij u thuis of op de school. Tijdens de begeleidingsuren zal er gewerkt worden in een veilige leeromgeving, waarbij de begeleiding geheel afgestemd wordt op de leerbehoeften van uw kind. Er zal daarbij gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma´s. Soms krijgt uw kind in overleg ook huiswerk mee. De school wordt met uw toestemming op de hoogte gehouden van de behandeling. Door middel van een wekelijkse rapportage worden de ouders geïnformeerd over de lesinhoud en de vooruitgang van uw kind.

5. Evaluatie

Na een vooraf vastgestelde periode wordt de behandeling geëvalueerd met de betrokken partijen. Op die manier blijven u en de school goed op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en kan er op maat gewerkt blijven worden. In sommige gevallen zal de begeleiding na een eerste termijn beëindigd worden, maar in de meeste gevallen zal er een vervolgtraject besproken worden. De evaluatie zal worden beschreven in het RT-verslag.